Profesjonalizm, Jakość, Bezpieczeństwo
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Staszów: bip

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W STASZOWIE SP. Z O. O.
ul. Krakowska 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod nr 0000051198, Kapitał Zakładowy 6 816 000 zł, NIP: 866-000-14-35, Regon 000617060
OGŁASZA PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDOWLI


Przedmiot przetargu: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej Nr 2511/16 wraz z prawem własności budynków i budowli na niej usytuowanych, stanowiących stację paliw, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) o pow. 0,3834 ha.

Działka ewidencyjna 2511/16 stanowi pierwszą działkę od strony północnej w kompleksie zabudowy. Jednocześnie stanowi wjazd na zasadniczy teren nieruchomości obejmującej stację paliw oraz budynek biurowo-socjalny. Wjazd na teren działki dogodny, szeroki z ewentualnymi możliwościami parkingowymi w północno-wschodniej części. Zasadnicza część stacji paliw z utwardzeniem z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym.
Działka objęta jest księgą wieczystą KI1A/00017122/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie.
Ponadto nieruchomość jest obciążona wpisem hipotecznym w dziale IV księgi wieczystej tj. hipoteką umowną w kwocie 138 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Staszowie.
Dla terenu, na którym jest położona nieruchomość, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu do działek 2511/27, 2511/25, 2511/15.
Planowany wjazd na stację paliw z drogi publicznej prowadzi przez działkę 2511/27, dlatego też wraz ze sprzedażą ustanowiona zostanie nieodpłatnie służebność przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną Nr 2511/27.

Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu - PKS w Staszowie Sp. z o.o. ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów w pokoju nr 49, w dniu 22.02.2019r. o godz.11.00

Nieruchomość wraz z budynkami, których dotyczy sprzedawane prawo, można oglądać w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną tel.: 601 408 755, p. Grzegorz Orzechowski.

Cena wywoławcza wynosi: 2 580 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium wpłaca się przelewem do dnia 14.02.2019r. do godz. 10.00 na konto PKS w Staszowie Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Staszowie nr 62943100052001000345000001.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PKS Staszów. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek: ?PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO?.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości, złożyć dowód wpłaty wadium, w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta ? pełnomocnictwo, w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego Sądu Rejestrowego KRS, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków uprawniających do nabycia nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) oraz pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem prawnym i technicznym, granicami nieruchomości i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz że zapoznał sie z warunkami przetargu i warunki te zrozumiał i je w pełni bez uwag i zastrzeżeń akceptuje. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wadium przepada na rzecz PKS w Staszowie Sp. z o.o. w przypadku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 25 800,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych).
Wadium złożone przez oferentów, którzy nie uzyskali przybicia i ich oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Ewentualnie powinni oni w formie pisemnej wskazać Spółce numer rachunku bankowego, na który powinien zostać dokonany zwrot wadium. Spółka nie ponosi odpowiedzialności związanej ze zwrotem wadium na rachunek wskazany przez oferenta.
Wadium złożone przez oferenta, który uzyskał przybicie, będzie zarachowane na poczet ceny sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży stanowi w szczególności brak wpłaty ceny sprzedaży przed ustalonym terminem podpisania umowy, a także nie stawienie się wyłonionego kandydata na nabywcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której należy doliczyć podatek VAT, którą nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazowo przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w formie aktu notarialnego.
Nie uiszczenie ceny w w/w terminie będzie skutkowało utratą przez nabywcę praw wynikających
z przybicia.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz innych opłat) ponosi wygrywający przetarg - nabywca.
Zarząd informuje, że Spółka uzyskała zgodę właściwego organu Spółki na zawarcie umowy sprzedaży.
PKS w Staszowie Sp. z o.o. po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie Oferenta, który wygrał przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy, informując o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Podpisanie umowy i zapłata pełnej ceny nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
PKS w Staszowie Sp. z o.o. zastrzega sobie w każdym czasie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczeń do zwrotu wniesionego wadium.